‘Det grønne skiftet’: trenger vi atomkraft – eller kan veksten fortsette?

Share Button

global-energy-substitution CC-by Our World In DataEn forskningsrapport av Associate Research Professor Simon Michaux ved Geological Survey of Finland GTK konkluderer med at de kjente mineralreservene i verden ikke er tilstrekkelige til å dekke planlagte fossilfrie industrisystemer. Det vil ifølge rapporten bli nødvendig med omfattende gjenvinning av mineraler og metaller. Den rådende forståelsen undervurderer kraftig omfanget av den nødvendige omstillinga. Det vil også bli nødvendig med utbygging av atomkraft, men kan ikke bli den eneste energikilden.

Karsten Johansen har et par spørsmål til den omtalte finske geologens opplysninger:

1) Hvor lenge kan dagens vekst i fossilt energikonsum fortsette?

Svar: sjøl om vi så helt vekk fra de langt på vei grotesk undervurderte – også av IPCC – klimatiske konsekvensene av å fortsette med dette (se neste avsnitt) – maks femti år, antakelig kortere tid. Jvf. denne videoforelesninga:

If we want to transition away from fossil fuels, mining of minerals and using recycled minerals and metals from industrial waste streams in new ways will have to increase greatly.” “*If* we want to transition away from fossil fuels”??! Absurd formulering. Det blir uansett nødvendig, det er utelukket å fortsette med fossilt, 1) fordi klima- og miljøkonsekvensene er fatale sjøl på kort sikt og 2) fordi fossilt uansett snart tar slutt. *Sjøl om vi ser vekk fra klimaproblemet, er vi allerede veldig seint ute med omstillinga*. Den finske geolograpporten tier såvidt jeg kan se om at man i teksten forutsetter fortsatt vekstøkonomi, hvorfor det? Det synes her å foreligge en skjult eller iallfall underbevisst agenda om at det er mulig å fortsette med fossilt?… dette lukter for meg noe av skjult fossilpropaganda, men kanskje jeg tar feil?

Hva er de klimatiske konsekvenser av business as usual? – Legg merke til at det alltid forties, inkl. av IPCC, at *fordelinga mellom fossil og ikke-fossil globalt energikonsum er uforandra åttifem pst. mot femten fra 1975 til idag*. Det stemmer ikke, som det generelt hevdes mot uttrykket business as usual, at vi har begynt en omstilling vekk fra fossilt. Det har vi ikke. *Den pågående omstillinga er globalt sett en mediemytologi, og den mest sentrale i det allermeste av “grønn” politikk.* All ikke-fossil energibruk kommer så langt bare på toppen av den fossile veksten – fordi man ikke vil innføre KAF…og hvorfor vil man mon ikke det? Et virkelig premiespørsmål…

Svar: det nåværende troposfæriske nivået av CO2 på 420 ppmv må vi ifølge den nyere forskning på dette temaet minst fem-seks, mest sannsynlig godt over tjuefem millioner år tilbake i tid før vi finner maken til, se vedlagte forskningsoversikt fra Paul N. Pearson 2013 “When was CO2 last at 400 ppmv?” Pearson er en verdensledende forsker på temaet CO2-nivåer i de siste litt over seksti millioner år = tertiærtida = paleogen og neogen etter ny periodeinndeling. Se også: “Across the past 23 m.y. (million years, min anm. KJ), CO2 likely ranged between ∼230 ppmv and 350 ppmv”  (sentral vit. artikkel fra 2020, av den typen Bjørn Vassnes vokter seg nøye for å lese. Slikt passer ikke med hans gitte fasittliste). Verden for fem til tjuefem millioner år siden var en verden uten innlandsis på Grønland (kun mindre lokale isdekker) og i langt det meste av eller hele perioden heller ikke i det vestlige Antarktis, dvs. med et havnivå det meste av tida minst ca. ti meter over det nåværende, ofte tjue eller mer.

Dette er allerede mye mer dramatisk enn den varmeste delen av forrige mellomistid Eem for rundt 125000 år siden, før homo sapiens hadde forlatt Afrika i noe særlig omfang. Dengang var CO2 ca. 240-260 ppmv, altså litt lavere enn i vår mellomistid Holocen, hvor det fra for fra ca. titusen år siden ble litt høyere enn i Eem, dvs. det var 280 ppmv, antakelig pga vårt jordbruk. Eem var tross dette ca. en grad C varmere enn nåtida (etter 2016) som global middeltemperatur, pga at jordas litt annerledes bane rundt sola dengang ga større solinnstråling til våre nordlige breddegrader (rundt trettifem watt større solinnstråling til 65 grader N bredde i ca. fire tusen år, men tilsvarende mindre på de samme sørlige breddegrader) Dette var dog nok til at havnivået var hele seks til ni meter (!) over nåværende, fordi Grønlandsisen var maks noen hundre meter lavere, noe som ikke gir mer enn rundt en meter havstigning, altså må det meste av de resterende fem til åtte meter ha kommet fra Antarktis, ca. tilsvarende at de store isshelfene og det meste av isen i Vestantarktis var smelta. Med et mye lavere klimagassnivå enn nå! Disse fakta underspilles grovt av IPCC – etter min mening en konsekvens av fossillobbyens og vekstideologiens enorme tyngde.

Nevnes bør også at en slik eksplosivt rask økning av det atmosfæriske CO2-nivået som vi holder på med (og hvorav det meste er skjedd innafor de siste førti årene!) er uten kjente fortilfeller i hele den geologiske historien med liv på kloden, på godt over tre milliarder år. Det raskeste kjente fortilfellet med slik økning gikk minst rundt femten ganger saktere og skyldtes enorme serier av spaltevulkanutbrudd i det som nå er Sibir øst for Ural (de sibirske trappene, en lagrekke av vulkanske bergarter på den sørlige Taimyrhalvøya
Nature.com ) i slutten av Permtida for 252 millioner år siden som svidde av enorme avleiringer av datidig olje og kull. *Det er påfallende at slike grunnleggende fakta om våre utslipp sett ift. den dype klimatiske fortida er stort sett helt ukjent stoff for allverdens miljøpolitikere*. Det burde det sjølsagt ikke være, men alt for få er interessert i slik ytterst påkrevd naturvitenskapelig almendannelse, det gjelder dessverre som kjent også Klassekampens enslige vitenskapsjournalist Vassnes og visse norske kjendisklimaforskere som opptrer i “Debatten”…

2) Det vil kreve urealistisk høyt forbruk av mineraler hvis all nåværende fossil energibruk skal erstattes av ikke-fossil, sjøl om atomkraft og helt hypotetisk fusjonskraft tas med?

Men dette fordi man dermed forutsetter vekst- og sløse-økonomi. Hvor mye råstoffer inkl. sjeldne jordarter osv. vil det kreves til det enormt økende forbruket i en fortsatt vekst *med fossilt* som nå?

Svar: neppe mindre enn til en antatt nullvekstøkonomi med gradvis avvikling av fossilt, tvertimot mye mer. Uansett kan man undre seg såre over at dette finske instituttet (eller hva det nå er?) ikke stiller dette sentrale spørsmålet. Instituttet synes ikke å ta grunn-/berg-/jordvarme og avvikling av vekstøkonomien med i beregningene.

Det er forlengst klart at “alle gode grønne viljer” i kjendispolitikkeriet kolossalt undervurderer den enorme motstanden som allerede er på ferde og vil komme fra alle kapitalistiske interesser og vanlig menneskelig dumskap (en faktor som kanskje er den mektigste i historien til homo sapiens!) mot det som er uunngåelig og absolutt nødvendig.

For å innse dette trengs egentlig ikke mer enn å reflektere over et enkelt tall: *at det til kun en liter bensin har medgått ikke mindre enn tjuetre tons plantematerialer* – geologisk begravd under sedimenter og omdanna av trykk og jordvarme gjennom hundrevis av millioner år. Derfor blir det alltid temmelig taust når man nevner slike facts, de passer liksom ikke inn i vekst- og framskrittstroen, de fenger ikke engang blant våre standupkomikere, det blir vel for mye alvor, og det “selger jo dårlig”, skal vi tro vår tids markedsorakler, og da har det ifølge samme vismenn ingen gang på jorda (er dumskapen en faktor i markedet? For et blasfemisk spørsmål – hvor vil De hen? Markedet er høyt hevet over både tid, rom, fysikk og biologi osv., bare se på AI som opphever den menneskelige dumskapen. Et tesera ad infinitum).

Share Button